Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden

Artikel 1

Op de reis- en serviceovereenkomsten van YATRA vba zijn de algemene voorwaarden van de A.S.B.L. Travel Litigation Commission, evenals deze speciale voorwaarden, opgenomen in de relevante programma's en brochures en op de achterkant van elk bestelformulier.

De reiziger erkent uitdrukkelijk dat hij de algemene voorwaarden van de reisgeschillencommissie in elk van de brochures en de specifieke voorwaarden hieronder heeft gelezen. Ze maken dus allebei integraal deel uit van de overeenkomst en de reiziger verklaart ze als zodanig te erkennen.

Artikel 2

Verwijzing naar de algemene voorwaarden van de reisgeschillencommissie en specificatie van de reisorganisator en / of tussenpersoon het begrip reis (artikel 1 van de algemene voorwaarden).

 • wederzijdse informatieverplichtingen (artikelen 3 en 4 van de algemene voorwaarden) Elke reiziger moet beschikken over identiteitsdocumenten, paspoorten, visa en gezondheidsdocumenten die geldig zijn voor de geboekte reis. Deze identiteitsbewijzen moeten nog zes maanden na terugkomst geldig zijn. Alle informatie is verkrijgbaar bij het consulaat van het betrokken land. Minderjarigen moeten een eigen identiteitsbewijs (met foto) hebben dat zes maanden na terugkeer geldig is.
 • de voltooiing van een reisovereenkomst (artikel 5 van de algemene voorwaarden)
 • bevestiging van de reis (artikel 5 van de algemene voorwaarden) Als redenen voor late boeking, wijzigingen, late betaling of een andere reden die aan de reiziger kan worden toegeschreven, is het noodzakelijk om documenten met spoed te verzenden per taxi of een andere exprespostdienst , deze verzending is op eigen risico van de klant. Voor deze interventiekosten vragen wij minimaal € 15, - per dossier.

Prijzen (artikel 6 van de algemene voorwaarden). Alle prijzen zijn per persoon en in €.

Onze prijzen zijn inclusief, tenzij anders aangegeven:

 • Vluchten in de genoemde klasse.
 • Het verblijf genoemd .
 • Bijdrage aan het Reisgarantiefonds.

Onze prijzen zijn nooit inclusief, tenzij anders vermeld:

 • Paspoort, visum, vaccinatie en andere formaliteiten, extra kosten voor speciale assistentie, drankjes, optionele excursies, fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer naar de luchthaven en vice versa.
 • Als algemene regel kan YATRA vba niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen en kosten veroorzaakt door stakingen, oorlogen, natuurrampen, schemawijzigingen, technische storingen, enz.
 • Transport- en / of accommodatiekosten die uit dergelijke redenen voortvloeien, kunnen aan reizigers in rekening worden gebracht.
  De prijzen gepubliceerd in de brochures (+ errata) zijn van toepassing. Deze prijzen worden bij het reisbureau bevestigd via een bestelformulier na de definitieve reservering. Met betrekking tot wisselkoersen en mogelijke brandstofverhogingen behoudt de organisator en/of reisagent zich het recht voor om de gepubliceerde prijs tot 21 dagen voor vertrek te wijzigen.
  • betaling (artikel 7 van de algemene voorwaarden)
  • annulering van de reis en beëindiging van het contract door de reiziger (artikel 13 van de algemene voorwaarden)
  • Tenzij anders vermeld, speciale voorwaarden YATRA vba: ze zijn standaard van toepassing wanneer andere voorwaarden specifiek voor een bepaalde reis worden gespecificeerd, en die in dit geval de eerste zouden vervangen.
 • De kosten bedragen:
  o annulering meer dan 30 dagen voor vertrek: 10% van het reissom
  o annulering van 30 tot 21 dagen voor vertrek: 25% van het reissom
  o annulering van 20 tot 7 dagen voor vertrek: 50% van het reissom
  o annulering minder dan 7 dagen voor vertrek: 100% van het reissom.

Voor het annuleren van een aanvraagdossier vragen wij een vergoeding van € 75, - per dossier.

Overdracht van contract en andere wijzigingen door de reiziger (artikelen 8 en 9 van de algemene voorwaarden)

De cedent dient het reisbureau uiterlijk 15 dagen voor vertrek per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen van de cessie van het contract, met nauwkeurige vermelding van het adres van de cessionaris en de deelnemers aan de reis en motiveert dat deze voldoen aan dezelfde voorwaarden als hij om de reis te maken of te blijven. De reisorganisator en/of tussenpersoon kan de reiziger alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit door hem gevraagde wijzigingen, tegen het volgende tarief:

 • Na bevestiging van de reis: 200 € per persoon
 • Van 55 tot 22 dagen voor de vertrekdatum: 400 € per persoon
 • Van 21 dagen tot 7 dagen voor de vertrekdatum 500 € per persoon
 • Minder dan 7 dagen voor vertrek, zie opzegging door de reiziger (artikel 5 van de algemene voorwaarden)

Bij inschrijving zijn de vertrek- en retourdata definitief gereserveerd.

Het wijzigen van de datum van retour op locatie is mogelijk tegen betaling en afhankelijk van beschikbaarheid.

 • annulering van de reis en beëindiging van het contract door de touroperator (artikel 11 van de algemene voorwaarden)
 • wijziging door de organisator en / of reisagent (artikel 10 van de algemene voorwaarden)
 • Vanwege de grillen die altijd mogelijk zijn in reizen, vooral in het buitenland, worden deelnemers gewaarschuwd dat wat hen wordt beschreven de regel is, maar dat ze kunnen observeren en uitzonderingen kunnen ondergaan. Burgerlijke en religieuze feestdagen, stakingen en demonstraties in de bezochte landen kunnen leiden tot wijzigingen in de circuits voor excursies, waarvoor de organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Evenzo kan de volgorde van een programma worden omgekeerd, maar de inhoud blijft hetzelfde.
 • de verantwoordelijkheid van de organisator en / of reisagent (artikel 14 van de algemene voorwaarden).
 • de prijzen vermeld in de brochures zijn van toepassing. Deze prijzen worden bij het reisbureau bevestigd via een bestelformulier na de definitieve reservering.
 • de verantwoordelijkheid van de reiziger (artikel 15 van de algemene voorwaarden)
 • klachtenregeling (artikel 16 van de algemene voorwaarden) Reis geschillencommissie (artikel 17 van de algemene voorwaarden)

Artikel 3 - Openbare aansprakelijkheid van YATRA vba

De uiteindelijke aansprakelijkheid van de organisator en/of de reisbemiddelaar wordt geregeld en beperkt door de bepalingen van het burgerlijk recht, de wet van 16/02/1994 en de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie.

Bij internationaal luchtvervoer worden de grenzen van de aansprakelijkheid van de vervoerder bepaald door het Verdrag van Warschau en de aanvullende teksten.

In het nationale vervoer kunnen ze worden bepaald door elke geldende wetgeving, dat wil zeggen voor variabele bedragen.

De aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen, bij internationaal vervoer, en van luchtvaartmaatschappijen, bij nationaal vervoer, met betrekking tot de reizen zoals vermeld in de brochure en het prijsboek, alsmede die van de vertegenwoordigers, agenten of werknemers daarvan, is beperkt in geval van schade. , klachten of claims van welke aard dan ook, uitsluitend voor het vervoer van passagiers en hun bagage, zoals gespecificeerd in hun algemene voorwaarden die voorkomen op de aan reizigers uitgegeven tickets.

De verantwoordelijkheid van YATRA vba vervangt op geen enkele manier die van Belgische of buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die zorgen voor de transfer of het vervoer van passagiers.

Artikel 4 - Belangrijke informatie

VLUCHTEN

De reiziger moet zijn vlucht uiterlijk 72 uur voor de datum van zijn terugkeer bevestigen bij onze lokale correspondent of bij de luchtvaartmaatschappij ter plaatse.

De reiziger moet 120 minuten voor vertrek op de luchthaven aankomen. Anders kan hij geen schadeclaim indienen.

YATRA vba kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schemawijzigingen.

De algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij zijn van toepassing. Schema's en routes kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. YATRA vba is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige vertraging waardoor u uw correspondentie niet zou aannemen.

Artikel 5 - Annulering

De reiziger die zijn reis om welke reden dan ook annuleert, is verplicht YATRA vba te vergoeden voor zijn schade als gevolg van de annulering. (artikel 2 van de bijzondere voorwaarden).

Deze schade wordt geschat op een vast tarief, behalve voor YATRA vba om de werkelijke schade aan te tonen, op 10% van de totale prijs van de reis, onverminderd de beëindigingsvergoeding vanwege de touroperator. De totale prijs van de reis moet worden begrepen als de brochureprijs van de bestelde of gekochte dienst, plus eventuele kosten die via het reisbureau in rekening worden gebracht.

Artikel 6 - Annuleringsverzekering en Persoonlijke verzekeringsrisico van ongeval - Optioneel

De reiziger heeft de mogelijkheid om een ​​annuleringsverzekering af te sluiten voordat hij vertrekt bij ons bureau YATRA vba. Deze verzekering voorziet in een 100% vergoeding en zonder overschrijding van de annuleringskosten. De vakantieonderbreking voorziet in vergoeding van de verloren vakantiedagen in geval van voortijdige onderbreking van de reis.

De gedetailleerde algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek aan YATRA vba beschikbaar.

De reiziger heeft de mogelijkheid om een ​​persoonlijke verzekering af te sluiten tegen ongevallen tijdens het luchtvervoer voordat hij vertrekt met YATRA vba.

Artikel 7 - Betaling van de prijs

Onder de voorwaarden die specifiek zijn voor elke reis die door YATRA vba wordt verkocht, betaalt de reiziger een aanbetaling van de totale prijs op het moment van ondertekening van het bestelformulier.

De rest van het saldo wordt betaald volgens de specifieke voorwaarden van elke reis die door YATRA vba wordt verkocht.

YATRA vba behoudt zich het recht voor om reisdocumenten te bewaren totdat het totale bedrag is betaald.

Artikel 8 - Vertraginsrenste en boetebeding

Elke factuur die niet contant of op de overeengekomen vervaldag is betaald, is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met een vast bedrag van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50, boven op de vertragingsrente tegen het tarief van 1% per maand sinds de vervaldatum.

Artikel 9 - Klacht en rechtsmiddelen

Elke tekortkoming moet door de reiziger zo snel mogelijk ter plaatse worden gemeld aan de dienstverlener (hotel, vervoerder) of aan een vertegenwoordiger van de organisator.

Bij afwezigheid van een lokale vertegenwoordiger van YATRA vba en/of wanneer de ontevredenheid van de reiziger niet ter plaatse kon worden opgelost, moet de klacht rechtstreeks bij YATRA vba worden ingediend, zodat deze een oplossing voor de problemen kan vinden.

Als u dit proces niet binnen een maand na het einde van de reis uitvoert, kan dit gevolgen hebben voor de toekenning van enige compensatie.

In het geval dat er geen minnelijke overeenkomst is gevonden tussen de reiziger en YATRA vba, zal elke klacht van de reiziger over de uitvoering van de reisovereenkomst worden ingediend binnen vier maanden na het einde van de reis volgens de procedure van arbitrage van de VZW Reis geschillen, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel of voor de rechtbanken van Brussel gebracht.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11 - Geschillen

Elk geschil dat niet in der minne is beslecht, valt onder het Belgische recht en wordt Franstalig voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.